Gradovi i općine

Banja Luka

Kontakt
Slavko Davidović
E-mail
slavko.davidovic@banjaluka.rs.ba
Telefon
+387 66 80 23 03
Adresa
Trg srpskih vladara br. 1, 78000 Banja Luka
www.banjaluka.rs.ba

Područje djelovanja

U okviru Odjeljenja za saobraćaj i puteve, koje je sastavni dio Gradske uprave Banja Luka, obavljaju se poslovi organizacije javnog prevoza putnika, stacionarnog i nemotorizovanog saobraćaja, poslovi regulisanja i bezbjednosti saobraćaja i dr.

Ostali dionici

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

Kontakt
Milan Tešić
E-mail
absrs@teol.net
m.tesic@absrs.org
Telefon
+387 51 220 330, +387 51 220 333 (fax)
Adresa
Zmaj Jove Jovanovića 18, 78 000 Banja Luka
Web stranica
http://www.absrs.org

Djelokrug rada, nadležnosti i zadaci Agencije utvrđeni su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske. Agencija kao republička upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica koje je u sastavu Ministarstva saobraćaja i veza.

Zadaci Agencije su:
- organizovanje i kontinuirano usavršavanje sistema bezbjednosti saobraćaja,
- podsticanje, podrška i koordinacija rada svih subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja,
- ocjena i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata,
- priprema nacrte podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču bezbjednosti saobraćaja,
- finansiranje aktivnosti vezanih za bezbjednost saobraćaja,
- korišćenje i uvezivanje baza podataka,
- učešće i organizacija međunarodnih konferencija i skupova.

Centar za životnu sredinu

Kontakt
Tihomir Dakić
E-mail
tihomir.dakic@czzs.org
Telefon
+387 51 433 140 (office), +387 65 080 727 (mobile)
Adresa
Cara Lazara 24, 78 000 Banja Luka
Web stranica
http://czzs.org/

Područje djelovanja

Centar za životnu sredinu je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija profesionalaca i aktivista posvećenih zaštiti i unapređenju životne sredine, zagovaranju principa održivog razvoja i većeg učešća javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini.

Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo

Kontakt
Adnan Tatarević
E-mail
tatarevic@isik.ba
Telefon
+387 33 207 944
Adresa
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://www.isik.ba

Područje djelovanja

Naučno - istraživački rad u oblasti saobraćaja i komunikacija, provođenje homologacije i certifikacije vozila. Usluge izrade studija, projekata i elaborata.

InterTRAFFIC d.o.o. Banja Luka

Kontakt
Bojan Krupljanin
E-mail
bojan.krupljanin@outlook.com

IPSA Institut Sarajevo d.o.o.

Kontakt
Saša Džumhur
E-mail
eufo@ipsa-institut.com
Telefon
00 387 33 276 360
Adresa
Put života bb, 71 000 Sarajevo
Web stranica
http://ipsa-institut.com/ipsa-eufo-3/

Područje djelovanja

Usluge iz“Consulting engineering” domena, a osobito: planovi, studije, projektovanje, nadzor i upravljanje projektima transportne infrastrukture i vodosnabdijevanja te izrada prostorno-planske dokumentacije.

LIR Evolucija Banja Luka

Kontakt
Slaviša Jelisić
E-mail
slavisaj@lir.ba
Telefon
+387 51 329 750
Adresa
Petra Kočića 1c, Banja Luka,
Web stranica
http://www.lir.ba

Područje djelovanja

LIR Evolucija je razvojna, konsultantska i istraživačka organizacija iz Banja Luke koja ima iskustvo u pripremi i implementaciji brojnih nacionalnih i internacionalnih projekata. Osnovana je 2003. godine.

LIR Evolucija je osnovana od strane stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u identifikaciji, projektovanju i implementaciji razvojnih projekata finansiranih od strane Evropske unije i drugih finansijera.

LIR Evolucija ima stručnost i višegodišnje iskustvo koje obuhvata preko 40 provedenih projekata u oblasti održivog ekonomskog razvoja, upravljanja otpadom, obnovljive energije i energetske efikasnosti, održive mobilnosti, ruralnog i agrobiznis razvoja, upravljanja rizicima, razvoja preduzetništva i zapošljavanja.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo

Kontakt
Amela Šačirbegović, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
E-mail
amela.sacirbegovic@ms.ks.gov.ba;
Telefon
+387 33 562 058, +387 33 562 101
Adresa
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://ms.ks.gov.ba/

Područje djelovanja

Ministarstvo saobraćaja vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti saobraćaja. Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je u sastavu Ministarstva saobraćaja i vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na nadležnosti Kantona u izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i upravljanju putevima.

Saobraćajni fakultet u Doboju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Kontakt
doc.dr. Bojan Marić
E-mail
bojomaric@yahoo.com
Telefon
+387 65 792 848
Adresa
Vojvode Mišića 52, 514000 Doboj
Web stranica
http://stfdoboj.net/

Područje djelovanja

Visoko obrazovna institucija.

Supermarket

Kontakt
Ahmed Ćerimović
E-mail
ahmed@supermarket.ba

Udruženje “Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost” Kakanj

Kontakt
Emina Hadžić
E-mail
info@cssm.ba
centarbsm@gmail.com
Telefon
+389 71 217 424
Adresa
Ulica Branilaca b.b., 72240 Kakanj, BiH
Web stranica
www.cssm.ba

Područje djelovanja

Udruženje je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija profesionalaca i aktivista posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja, zagovaranju održive mobilnosti, zaštiti životne sredine i većeg učešća javnosti i struke u donošenju odluka u oblasti saobraćaja i transporta.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, upisano je u Registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i može djelovati na području cijele Bosne i Hercegovine. Udruženje će obavljati i privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa djelatnosti Udruženja u skladu sa zakonom.

Wolf Bikes d.o.o.

Kontakt
Srđan Vukobrat
E-mail
vukobrat.srdjan@wolfbikes.info
v.srdjan@blic.net
Telefon
+ 387 51 456 030
Adresa
Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka, BiH
Web stranica
www.JaBIHCapriolo.com
www.WolfBikes.info

Područje djelovanja

Proizvodnja, veleprodaja i maloprodaja bicikala, veleprodaja i maloprodaja biciklističkih delova i opreme i fitnes opreme. Podrška razvoju rekreativnog biciklizma.