Gradovi i općine

Banja Luka

Kontakt
Slavko Davidović
E-mail
slavko.davidovic@banjaluka.rs.ba
Telefon
+387 66 80 23 03
Adresa
Trg srpskih vladara br. 1, 78000 Banja Luka
href="http://www.banjaluka.rs.ba">www.banjaluka.rs.ba

Područje djelovanja

U okviru Odjeljenja za saobraćaj i puteve, koje je sastavni dio Gradske uprave Banja Luka, obavljaju se poslovi organizacije javnog prevoza putnika, stacionarnog i nemotorizovanog saobraćaja, poslovi regulisanja i bezbjednosti saobraćaja i dr.

Bijeljina

Kontakt
Ankica Todorović
E-mail
ankica.todorovic@gradbijeljina.org
bijeljina.development@gmail.com
Telefon
(+387) 55 233 132
Adresa
Kralja Petra I Karadordevica, Bijeljina, 76 300
Web stranica
http://www.gradbijeljina.org
http://www.investinbijeljina.org

Područje djelovanja

Grad Bijeljina je teritorijalna jedinica lokalne samouprave u kojoj gradani učestvuju u ostvarivanju zajedničkih
interesa, neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika.
Grad u okviru svojih nadležnosti obezbjeđuje ostvarivanje, zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i sloboda
gradana i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u skladu sa zakonom.

Poslovi Grada obuhvaćaju poslove iz samostalne nadležnosti i poslove prenesene posebnim zakonom.

Poslovi iz samostalne nadležnosti Grada obuhvaćaju poslove iz oblasti organiziranja rada i upravljanja
Gradom i poslove na planu pružanja usluga, a Grad ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog
interesa koja nisu isključena iz njegove nadležnosti, niti dodijeljena nekom drugom nivou vlasti.

Grad Biieliina je strateški opredijeljena da radi na dostizanju održivog razvoia, u skladu sa Agendom 2030 i
cilievima održivog razvoja, a to znaci da će nastaviti intenzivno da radi u partnerstvu sa privatnim i civilnim
sektorom, akademskom zajednicom, svim nivoima vlasti, instituciiama i gradanima, u skladu sa strateškim
dokumentima, potrebama i zahtjevima građana.

Gradiška

Kontakt
Goran Subotić
E-mail
goran.subotic@gradgradiska.com
Telefon
+387 66 80 23 03
Adresa
Vidovdanska 1A, Gradiška, 78400
Web stranica
http://www.gradgradiska.com

Područje djelovanja

Nadležnosti propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada: donošenje strategije i program razvoja JLS, strateški i sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja, donošenje budžeta Grada, uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta, organizovanje poslova lokalnog ekonomskog razvoja, upravljanje i raspolaganje imovinom JLS, osnivanje i uređenje gradske uprave, imovinsko-pravni poslovi, naplata prihoda JLS, uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti, osnivanje privrednih društava i ustanova, prostorno planiranje i građenje, kultura, oblast primarne zdravstvene zaštite, socijalna zaštita, društvena briga o djeci i omladini, sport i fizička kultura, turizam, ugostiteljstvo, zanastvo, trgovina, zaštita prirodnih dobara i životne sredine, civilna zaštita, zaštita od požara i dr. propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Ostali dionici

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

Kontakt
Milan Tešić
E-mail
absrs@teol.net
m.tesic@absrs.org
Telefon
+387 51 220 330, +387 51 220 333 (fax)
Adresa
Zmaj Jove Jovanovića 18, 78 000 Banja Luka
Web stranica
http://www.absrs.org

Djelokrug rada, nadležnosti i zadaci Agencije utvrđeni su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske. Agencija kao republička upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica koje je u sastavu Ministarstva saobraćaja i veza.

Zadaci Agencije su:
- organizovanje i kontinuirano usavršavanje sistema bezbjednosti saobraćaja,
- podsticanje, podrška i koordinacija rada svih subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja,
- ocjena i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata,
- priprema nacrte podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču bezbjednosti saobraćaja,
- finansiranje aktivnosti vezanih za bezbjednost saobraćaja,
- korišćenje i uvezivanje baza podataka,
- učešće i organizacija međunarodnih konferencija i skupova.

CEDES d.o.o.

Kontakt
Haris Čatić
E-mail
info@cedes.ba
Telefon
+387 33 554 905
Adresa
Valtera Perića br. 4, Sarajevo 71000
Web stranica
http://www.cedes.ba

Područje djelovanja

CEDES je konsultantska firma aktivna u Bosni i Hercegovini i zemljama zapadnog Balkana od 2006 godine, te posjedujemo pool od 30 eksperata. Naše aktivnosti se fokusiraju na podršku u procesu pripreme i realizacije razvojnih projekata, te podršci vladama, vladinim organiazcijama ali i međunarodnim organizacijama i finansijskim institucijama u realizaciji različitih strateških projekata. Naša ekspertiza obuhvata tehničku ekpertizu (inžinjering), te ekspertizu u oblasti ekonomije, finansija, prava, zaštite okoliša. Naše dosadašnje iskustvo obuhvata kompleksne projekte, gdje je CEDES pružao integralnu podršku u pripremi i realizaciji projekata, u BiH i regionu, te projekte podrške procesima strateškog planiaranja, definrianja politika i akcionog planiranja svim nivoima vlasti. Posebnu pažnju polažemo na finansisjksu I okolinsku održivost prilikom pripremem I realizacije kapitanih projekata kao i na pravnu sigurnost investitora i svih aktera u procesu.

Centar za životnu sredinu

Kontakt
Tihomir Dakić
E-mail
tihomir.dakic@czzs.org
Telefon
+387 51 433 140 (office), +387 65 080 727 (mobile)
Adresa
Cara Lazara 24, 78 000 Banja Luka
Web stranica
http://czzs.org/

Područje djelovanja

Centar za životnu sredinu je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija profesionalaca i aktivista posvećenih zaštiti i unapređenju životne sredine, zagovaranju principa održivog razvoja i većeg učešća javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Kontakt
Prof. dr. Osman Lindov
E-mail
info@fsk.unsa.ba
Telefon
+387 33 565 200
Adresa
Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://www.fsk.unsa.ba

Područje djelovanja

Saobraćaj i komunikacije su među najvažnijim privrednim granama i osnova su za razvoj drugij privrednih djelatnosti. Posebnu ulogu u upravljanju kompleksnim sistemima kao što su saobraćajni i komunikacijski sistemi zauzimaju inžinjeri saobraćaja i komunikacija koji su osposobljeni za upravljanje i organizovanje tehnoloških procesa u navedenim oblastima. U skladu sa potrebama razmjene roba i informacija i upravljanja sistemima koji omogućuju ovu razmjenu, Fakultet organizuje nastavu na dva odsjeka (pet smjerova). U skladu s navedenim, Fakultet ima veliku ulogu u razvoju cjelokupne privrede Bosne i Hercegovine.

Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo

Kontakt
Adnan Tatarević
E-mail
tatarevic@isik.ba
Telefon
+387 33 207 944
Adresa
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://www.isik.ba

Područje djelovanja

Naučno - istraživački rad u oblasti saobraćaja i komunikacija, provođenje homologacije i certifikacije vozila. Usluge izrade studija, projekata i elaborata.

InterTRAFFIC d.o.o. Banja Luka

Kontakt
Bojan Krupljanin
E-mail
bojan.krupljanin@outlook.com

IPSA Institut Sarajevo d.o.o.

Kontakt
Saša Džumhur
E-mail
eufo@ipsa-institut.com
Telefon
00 387 33 276 360
Adresa
Put života bb, 71 000 Sarajevo
Web stranica
http://ipsa-institut.com/ipsa-eufo-3/

Područje djelovanja

Usluge iz“Consulting engineering” domena, a osobito: planovi, studije, projektovanje, nadzor i upravljanje projektima transportne infrastrukture i vodosnabdijevanja te izrada prostorno-planske dokumentacije.

LIR Evolucija Banja Luka

Kontakt
Slaviša Jelisić
E-mail
slavisaj@lir.ba
Telefon
+387 51 329 750
Adresa
Petra Kočića 1c, Banja Luka,
Web stranica
http://www.lir.ba

Područje djelovanja

LIR Evolucija je razvojna, konsultantska i istraživačka organizacija iz Banja Luke koja ima iskustvo u pripremi i implementaciji brojnih nacionalnih i internacionalnih projekata. Osnovana je 2003. godine.

LIR Evolucija je osnovana od strane stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u identifikaciji, projektovanju i implementaciji razvojnih projekata finansiranih od strane Evropske unije i drugih finansijera.

LIR Evolucija ima stručnost i višegodišnje iskustvo koje obuhvata preko 40 provedenih projekata u oblasti održivog ekonomskog razvoja, upravljanja otpadom, obnovljive energije i energetske efikasnosti, održive mobilnosti, ruralnog i agrobiznis razvoja, upravljanja rizicima, razvoja preduzetništva i zapošljavanja.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo

Kontakt
Amela Šačirbegović, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
E-mail
amela.sacirbegovic@ms.ks.gov.ba;
Telefon
+387 33 562 058, +387 33 562 101
Adresa
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://ms.ks.gov.ba/

Područje djelovanja

Ministarstvo saobraćaja vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti saobraćaja. Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je u sastavu Ministarstva saobraćaja i vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na nadležnosti Kantona u izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i upravljanju putevima.

NTSI-Institut d.o.o. Sarajevo

Kontakt
Asmir Hakanović, direktor
E-mail
ntsi-institut@hotmail.com;
ntsi.institut@gmail.com
Telefon
+387 61 416 095; +387 33 847 615
Adresa
Sulejmana Filipovića 6, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://ntsi-institut.webs.com

Područje djelovanja

Izrada svih vrsta projekata iz oblasti saobraćaja: projekti sigurnosti, ekološki, upravljanje rizicima u saobraćaju, projekti priključka na javni put, elaborati vanrednog prevoza tereta, projektovanje saobraćajne signalizacije i opreme na putevima, ekspertize saobraćajnih nezgoda, revizija i inspekcija sigurnosti u saobraćaju, edukacija i prevencija u saobraćaju i transportu, tumačenje i analiza postojećih propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite u saobraćaju, konsultantske i svjetodavne usluge iz oblasti saobraćaja i zaštite okoliša, itd.

NVO “Biciklističke staze – Bike Tour” Lukavac

Kontakt
Nedim Zejnilović
E-mail
biketourlukavac@hotmail.com
Telefon
+387 61 641 110
Adresa
Titova B3 54/VII, Lukavac
Web stranica
https://www.facebook.com/BIKETOUR-
Lukavac-585956868168673/

Područje djelovanja

"Biciklističke staze - Bike Tour" je nevladina organizacija za razvoj i promociju rekreativno-turističkog biciklizma i zaštitu okoliša.

Misija: Zaštita okoliša i promovisanje prirodnih ljepota, kulturološko-etimoloških vrednota i turističkih potencijala
BiH kroz razvoj rekreativno-turističkog biciklizma kao načina zdravog života.

Vizija: Kreiranje i uređenje infrastrukture za bavljenje rekreativno-turističkim biciklizmom kroz mapiranje i
markaciju staza te animiranje interesnih grupa kroz navedene oblike biciklističkih aktivnosti sa posebnim akcentom na porodična okupljanja, aktivizam mladih i marginiziranih grupa stanovništva.

Karakter: Legitimnosti, transparentnosti, vidljivosti kao i monitoringu u radu organizacije pridaje se velika pažnja.

Dokumentovan je kompletan rad kroz Protokol udruženja i vidljivim arhivom na internet mrežama i portalima.

Svaka značajnija manifestacija ima svoju genezu, logo, FB profil, foto i video arhivu.

Razvojna agencija Gradiška

Kontakt
Bogdan Vicanović
E-mail
info@raga.ba
Telefon
+387 (0)51 928 004
+387 (0)51 928 005
Adresa
Vidovdanska 7, Gradiška 78400
Web stranica
http://www.raga.ba/

Područje djelovanja

Agencija obavlja stručne poslove u pripremi, kandidovanju i praćenje relizacije projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj Opštine, poslove vezane za projekte evropskih integracija, projekte iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, uređenja gradskog saobraćaja u skladu sa očuvanjem životne sredine, ostvarivanje politike lokalnog i regionalnog razvoja, obezbjeđenje stručnih usluga, pripremanje i realizovanje programa edukacije, podsticanje transfera modernih znanja i tehnologija, te pružanje stručne pomoći i podrške za unapređenje rada i razvoja inovatorstva i pronalazaštva, kao i za njihovu primjenu u ovoj oblasti, promocija preduzetništva kroz izradu promotivnog materijala i učešća na međunarodnim sajmovima i specijalizovanim izložbama u zemlji i inostranstvu, podsticanje razvoja subjekata male privrede i preduzetništva koji omogućavaju porast zapošljavanja.

Saobraćajni fakultet u Doboju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Kontakt
doc.dr. Bojan Marić
E-mail
bojomaric@yahoo.com
Telefon
+387 65 792 848
Adresa
Vojvode Mišića 52, 514000 Doboj
Web stranica
http://stfdoboj.net/

Područje djelovanja

Visoko obrazovna institucija.

SoftConsulting s.p. Tuzla

Kontakt
Lejla Softic
E-mail
lejla.softic@savjetnik.ba
Telefon
+ 387 35 210 203
Web stranica
www.savjetnik.ba/

Područje djelovanja

SoftConsulting predstavlja novu vrstu poslovnog savjetovanja i upravljanja poslovnim procesima
zasnovanog na kombinaciji: istraživanja, analize, planiranja, poslovnog izvještavanja, marketinga i
informacionih tehnologija. Agencija SoftConsulting registrovana je 26.03. 2010. godine, sa
sjedištem u BIT Centru u Tuzli, te ambicijom da se razvije u uspješnu, stabilnu i inovativnu mikro -
kompaniju, koja ce okupiti multidisciplinarni tim strucnjaka, sa ciljem obavljanja poslovnog
savjetovanja u projektno vođenim uslovima poslovanja. Stoga je unapređenje i razvoj
poslovanja primarni zadatak poslovnog savjetovanja kojeg pružamo našim Klijentima.

Komparativna prednost agencije SoftConsulting ogleda se u korištenju savremenih tehnologija i
multidisciplinarnih poslovnih vještina, gdje su koristi upotrebe savremenih tehnologija primarno
usmjerene na covjeka kao nosioca razvoja. Dakle, ekonomija znanja i na njoj zasnovano poslovno
savjetovanje je osnovna karakteristika našeg poslovnog koncepta.

Poslovni portal Savjetnik.ba (www.savjetnik.ba) kreiran je sa ciljem pružanja savremenog,
poslovnog, savjetovanja na domicilnom tržištu i u uslovima globalnih tržišnih kretanja. Vlasnik
portala Savjetnik.ba je SoftConsulting s.p. , cija je osnovna djelatnost poslovni i menadžment
konsalting zasnovan na primjeni savremenih tehnologija. Obrada podataka, izrada i upravljanje
bazama podataka, te savjetovanje i ponuda programske, odnosno softverske opreme nezaobilazni je oblik usluga savremenog menadžment konsaltinga i prve BH virtualne kancelarije za poslovno savjetovanje.

Primarna nastojanja naše društvene odgovornosti usmjerena su na: održivi razvoj, transparentno
upravljanje, socijalnu odgovornost, cjeloživotno ucenje i jednake mogucnosti u radu. Ulažuci u
intelektulani kapital, kao pokretac razvojnih promjena u društvu, kontinuirano
unapreujemo vlastite poslovne aktivnosti, ali i poslovanje naših klijenata i naše partnerske
relacije.Poslovne odnose sa našim klijentima i partnerima zasnivamo na dugorocnoj i
fer kooperaciji. Pri tome želimo ostvariti transparentnost naše poslovne saradnje i obezbjediti održivi razvoj naših individualnih aktivnosti kroz zajednicki poduzete projekate.

Pozitivnim i proaktivnim djelovanjem na tržištu imamo za cilj potaknuti i ostale tržišne aktere da svoje poslovanje usklade sa poslovnim principima koji ce omogućiti promociju ekonomije znanja i
socijane kohezije.

Supermarket

Kontakt
Ahmed Ćerimović
E-mail
ahmed@supermarket.ba

Udruženje “Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost” Kakanj

Kontakt
Emina Hadžić
E-mail
info@cssm.ba
centarbsm@gmail.com
Telefon
+389 71 217 424
Adresa
Ulica Branilaca b.b., 72240 Kakanj, BiH
Web stranica
www.cssm.ba

Područje djelovanja

Udruženje je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija profesionalaca i aktivista posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja, zagovaranju održive mobilnosti, zaštiti životne sredine i većeg učešća javnosti i struke u donošenju odluka u oblasti saobraćaja i transporta.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, upisano je u Registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i može djelovati na području cijele Bosne i Hercegovine. Udruženje će obavljati i privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa djelatnosti Udruženja u skladu sa zakonom.

Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP

Kontakt
Belmin Malagić
E-mail
nvo.step@gmail.com

Wolf Bikes d.o.o.

Kontakt
Srđan Vukobrat
E-mail
vukobrat.srdjan@wolfbikes.info
v.srdjan@blic.net
Telefon
+ 387 51 456 030
Adresa
Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka, BiH
Web stranica
www.JaBIHCapriolo.com
www.WolfBikes.info

Područje djelovanja

Proizvodnja, veleprodaja i maloprodaja bicikala, veleprodaja i maloprodaja biciklističkih delova i opreme i fitnes opreme. Podrška razvoju rekreativnog biciklizma.