Gradovi i općine

Banja Luka

Kontakt
Slavko Davidović
E-mail
slavko.davidovic@banjaluka.rs.ba
Telefon
+387 66 80 23 03
Adresa
Trg srpskih vladara br. 1, 78000 Banja Luka
href="http://www.banjaluka.rs.ba">www.banjaluka.rs.ba

Područje djelovanja

U okviru Odjeljenja za saobraćaj i puteve, koje je sastavni dio Gradske uprave Banja Luka, obavljaju se poslovi organizacije javnog prevoza putnika, stacionarnog i nemotorizovanog saobraćaja, poslovi regulisanja i bezbjednosti saobraćaja i dr.

Bijeljina

Kontakt
Ankica Todorović
E-mail
ankica.todorovic@gradbijeljina.org
bijeljina.development@gmail.com
Telefon
(+387) 55 233 132
Adresa
Kralja Petra I Karadordevica, Bijeljina, 76 300
http://www.gradbijeljina.org
http://www.investinbijeljina.org

Područje djelovanja

Grad Bijeljina je teritorijalna jedinica lokalne samouprave u kojoj gradani učestvuju u ostvarivanju zajedničkih
interesa, neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika.
Grad u okviru svojih nadležnosti obezbjeđuje ostvarivanje, zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i sloboda
gradana i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u skladu sa zakonom.

Poslovi Grada obuhvaćaju poslove iz samostalne nadležnosti i poslove prenesene posebnim zakonom.

Poslovi iz samostalne nadležnosti Grada obuhvaćaju poslove iz oblasti organiziranja rada i upravljanja
Gradom i poslove na planu pružanja usluga, a Grad ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog
interesa koja nisu isključena iz njegove nadležnosti, niti dodijeljena nekom drugom nivou vlasti.

Grad Biieliina je strateški opredijeljena da radi na dostizanju održivog razvoia, u skladu sa Agendom 2030 i
cilievima održivog razvoja, a to znaci da će nastaviti intenzivno da radi u partnerstvu sa privatnim i civilnim
sektorom, akademskom zajednicom, svim nivoima vlasti, instituciiama i gradanima, u skladu sa strateškim
dokumentima, potrebama i zahtjevima građana.

Bugojno

Kontakt
Tidža Čaušević
E-mail
bugojno@bih.net.ba
tidzac@opcina-bugojno.ba
tcausevic@gmail.com
Telefon
(+387) 61 743 297
Adresa
307. Motorizovane brigade br. 92 70230 Bugojno
Web stranica
http://www.opcina-bugojno.ba

Područje djelovanja

Općina Bugojno je jedinica lokalne samouprave sa pravima i obavezama utvrđenim ustavom i zakonom i obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji se posebno odnose na osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, donošenje Budžeta Općine, programa i planova razvoja Općine i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje, utvrđivanje i provođenje politika uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline donošenje prostornih i provedbenih planova, stambene i druge izgradnje, utvrđivanje kriterija korištenja javnih dobara, građevinskog zemljišta, upravljanja prirodnim resursima, upravljanje, djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture, organizovanje i unaprjeđenje lokalnog javnog prijevoza, unaprjeđenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u raznim oblastima kao i druge poslove koji su od interesa za građane Općine te njen privredni, društveni, kulturni i socijalni razvoj.

Gradiška

Kontakt
Dijana Janjetović, diplomirani inženjer saobraćaja.
E-mail
dijanajanjetovic@gradgradiska.com
Telefon
+387 51 810-324 i +387 65 163-198
Adresa
Vidovdanska 1A, Gradiška, 78400
Web stranica
http://www.gradgradiska.com

Područje djelovanja

Nadležnosti propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada: donošenje strategije i program razvoja JLS, strateški i sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja, donošenje budžeta Grada, uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta, organizovanje poslova lokalnog ekonomskog razvoja, upravljanje i raspolaganje imovinom JLS, osnivanje i uređenje gradske uprave, imovinsko-pravni poslovi, naplata prihoda JLS, uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti, osnivanje privrednih društava i ustanova, prostorno planiranje i građenje, kultura, oblast primarne zdravstvene zaštite, socijalna zaštita, društvena briga o djeci i omladini, sport i fizička kultura, turizam, ugostiteljstvo, zanastvo, trgovina, zaštita prirodnih dobara i životne sredine, civilna zaštita, zaštita od požara i dr. propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Dijana Janjetović, novi kontakt ispred Grada, ujedno je lice zaduženo za poslove u oblasti urbane mobilnosti. Odnosno za praćenje i proučavanje, predlaganje mjera za unapređenje i implementaciju projekata u oblasti urbane mobilnosti, kao i za koordinaciju radnim tijelima iz navedene oblasti.

Grad Gradiška niz strateških ciljeva definiše kroz nekoliko dokumenata:
1. Strategija razvoja Grada Gradiška za period 2021-2027. godine - definisan je ekonomski i društveni razvoj, kao i plan zaštite životne sredine, odnosno uspostavljanje efikasnog sistema podsticanja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. A što se tiče ekonomskog razvoja, cilj je povećanje konkurentnosti gradiške privrede sa maksimalnim iskorišćenjem lokacijskih i infrastrukturnih pogodnosti. Dio strateških ciljeva koji se odnose na društveni razvoj odnose se na povećanje stručnog obrazovanja i tržišta rada i slično.
2. Plan održive urbane mobilnosti 2020-2030. godine i
3. Smart mobility plan Grada Gradiška - kroz ova dva dokumenta, POUM i Smart mobility plan, definisani su osnovni ciljevi, a koji su usmjereni na održiv razvoj saobraćajnog sistema i primjenu savremenih tehnologija i rješenja na području grada Gradiška, u cilju povećanja kvaliteta života stanovnika, smanjenju emisije polutanata i stvaranja uslova za dinamičan ekonomski razvoj grada.
4. Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Gradiška za period do 2030. godine - ciljevi Grada Gradiška u smislu energetske i klimatske politike definisani su kroz uštedu energije i procijenjeno smanjenje emisije CO2, povećanje otpornosti prilagođavanjem posljedicama klimatskih promjena.
Gradiška je oduvijek imala izuzetan saobraćajno - geografski položaj, kao jedina jedinica lokalne samouprave u RS i BIH na čijoj teritoriji ili u njenoj neposrednoj blizini stiču četiri vida transporta (drumski, željeznički, vodni i vazdušni). Svoj maksimalni saobraćajni značaj će dostići završetkom pristupa novom mostu preko rijeke Save i s tim osigurati direktnu vezu sa evropskim koridorom 10.

Mostar

Kontakt
Anita Lučić
E-mail
anita.kckf@gmail.com
grad.mostar@mostar.ba
Telefon
+387 63-452-236
Adresa
Hrvatskih branitelja br. 2
Web stranica
http://www.mostar.ba

Područje djelovanja

Grad Mostar je već dugo gospodarsko, upravno, vjersko, kulturno, obrazovno, prometno i turističko središte regije Hercegovine. Formiran je na šest rijeka: Neretva, Radobolja, Buna, Bunica, Jasenica i Drežanka. Kroz središte grada protječe rijeka Neretva. Dolinu u kojoj je smješten nadvisuju okolne planine te time stvaraju specifično klimatsko-vegetacijsko okruženje koje varira od blage planinske do mediteranske klime.
Grad je poznat po velikim brojem sunčanih dana i veoma ugodnim temperaturama. Čini savršenu lokaciju za brojne outdoor aktivnosti, na čemu grad intenzivno radi unapređujući svoju infrastrukturu upravo tim aktivnostima, kako bi potaknuli stanovništvo na što više korištenje ekološki prihvatljivih načina prijevoza.
Grad Mostar ima za cilj stvoriti čist, zdrav i zelen grad, što potvrđuje Strateški cilj 3. iz Strategije razvoja Grada Mostara za 2022.-2027. god.kao i ostali strateški ciljevi kojima je u fokusu klimatska neutralnost i razvoj grada.
Biti dio ove mreža, povezujući se s drugim gradovima i općinama stvarajući zajedničkim snagama učinkovita rješenja na prometne probleme, razmjenu znanja i iskustva u svrhu bolje urbane mobilnosti i sigurnosti, zasigurno je vizija i cilj Grada Mostara.

Prijedor

Kontakt
Tanja Ećim
E-mail
tanja.ecim@prijedorgrad.org
grad.mostar@mostar.ba
Telefon
+387 52 245 187
Adresa
Trg oslobođenja 1, 79 101 Prijedor
Web stranica
http://www.prijedorgrad.org

Područje djelovanja

Grad ima sve nadležnosti propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 97/16, 36/19, 61/21), kao i druge nadležnosti koje su mu prenesene drugim zakonom. Ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog interesa koja nisu isključena iz njegove nadležnosti, niti dodijeljena nekom drugom nivou vlasti. Ostvaruje svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom. Samostalne nadležnosti grada su u oblasti organizovanja rada i upravljanja gradom i u oblasti pružanja usluga.
U okviru svojih nadležnosti obezbjeđuje ostvarivanje, zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i sloboda građana i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u skladu sa zakonom. Podstiče aktivnosti i pruža pomoć udruženjima građana čija djelatnost je od interesa za grad. Grad u okviru svojih nadležnosti obezbjeđuje, podstiče i unapređuje ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti, organizuje službu za pružanje pravne pomoći građanima na svom području.

Sarajevo

Kontakt
Nermina Suljević
E-mail
nermina.suljevic@sarajevo.ba
Telefon
+387 33 407 443
Adresa
Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://www.sarajevo.ba

Područje djelovanja

Grad Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Kantona Sarajevo. Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave. Statutarne nadležnosti Grada Sarajeva:
1. urbano planiranje/upotrebu lokalnog zemljišta , 2. javne službe/infrastruktura, 3. gradske finansije, 4. javni saobraćaj, 5. kultura, 6. osnovno i srednje obrazovanje, 7. lokalni biznis, 8. dobrotvorne organizacije, 9. lokalni radio i televiziju, 10. lokalni turizam, etc. Grad Sarajevo uređuje pitanja lokalne samouprave putem odluka svojih organa i građana. Organi Grada Sarajeva su Gradsko vijeće Grada Sarajeva i gradonačelnica Grada Sarajeva.

Zvidovići

Kontakt
mr sc Dzeraldina Milićević
E-mail
dzeraldina.milicevic@zavidovici.ba
Telefon
+387 61 153 544
Adresa
Medhmed paše Sokolovića br.9, 72220 Zavidovići
Web stranica
http://www.zavidovici.ba

Područje djelovanja
Područje djelovanja jedinica lokalne samouprave, između ostalog :
- osiguranje i zaštita Ijudskih prava i osnovnih sloboda
- donošenje programa i planova razvoja jedinice lokalne samouprave i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavan]e
- utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite okoliša
- donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova
- utvrđivanje i provođenje stambene politike i programa stambene i druge izgradnje
- utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom JLS
- utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave - upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture
- analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti Ijudi i imovine
- organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja Ijudi materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa
- organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama

Zenica

Kontakt
Ajdin Jeleč
E-mail
ajdin.jelec@zenica.ba
Telefon
+387 32 447-726
+387 62 148-019
Adresa
Trg BiH br. 6, 72000 Zenica
Web stranica
http://www.zenica.ba

Područje djelovanja

Grad kao jedinica lokalne samouprave obavlja poslove utvrđene Statutom, kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, od kojih je moguće predstaviti nekoliko:

- osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, donošenje programa i planova razvoja Grada i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje, utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline, donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom Grada, utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima, upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastructure, organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza, preduzimanje aktivnosti usmjerenih na jačanje i poticanje ekonomskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti i organizacija efikasne gradske uprave prilagođene lokalnim potrebama, obavljanje upravnih poslova iz svoje nadležnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

Ostali dionici

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

Kontakt
Milan Tešić
E-mail
absrs@teol.net
m.tesic@absrs.org
Telefon
+387 51 220 330, +387 51 220 333 (fax)
Adresa
Zmaj Jove Jovanovića 18, 78 000 Banja Luka
Web stranica
http://www.absrs.org

Djelokrug rada, nadležnosti i zadaci Agencije utvrđeni su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske. Agencija kao republička upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica koje je u sastavu Ministarstva saobraćaja i veza.

Zadaci Agencije su:
- organizovanje i kontinuirano usavršavanje sistema bezbjednosti saobraćaja,
- podsticanje, podrška i koordinacija rada svih subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja,
- ocjena i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata,
- priprema nacrte podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču bezbjednosti saobraćaja,
- finansiranje aktivnosti vezanih za bezbjednost saobraćaja,
- korišćenje i uvezivanje baza podataka,
- učešće i organizacija međunarodnih konferencija i skupova.

CEDES d.o.o.

Kontakt
Haris Čatić
E-mail
info@cedes.ba
Telefon
+387 33 554 905
Adresa
Valtera Perića br. 4, Sarajevo 71000
Web stranica
http://www.cedes.ba

Područje djelovanja

CEDES je konsultantska firma aktivna u Bosni i Hercegovini i zemljama zapadnog Balkana od 2006 godine, te posjedujemo pool od 30 eksperata. Naše aktivnosti se fokusiraju na podršku u procesu pripreme i realizacije razvojnih projekata, te podršci vladama, vladinim organiazcijama ali i međunarodnim organizacijama i finansijskim institucijama u realizaciji različitih strateških projekata. Naša ekspertiza obuhvata tehničku ekpertizu (inžinjering), te ekspertizu u oblasti ekonomije, finansija, prava, zaštite okoliša. Naše dosadašnje iskustvo obuhvata kompleksne projekte, gdje je CEDES pružao integralnu podršku u pripremi i realizaciji projekata, u BiH i regionu, te projekte podrške procesima strateškog planiaranja, definrianja politika i akcionog planiranja svim nivoima vlasti. Posebnu pažnju polažemo na finansisjksu I okolinsku održivost prilikom pripremem I realizacije kapitanih projekata kao i na pravnu sigurnost investitora i svih aktera u procesu.

Centar za životnu sredinu

Kontakt
Tihomir Dakić
E-mail
tihomir.dakic@czzs.org
Telefon
+387 51 433 140 (office), +387 65 080 727 (mobile)
Adresa
Cara Lazara 24, 78 000 Banja Luka
Web stranica
http://czzs.org/

Područje djelovanja

Centar za životnu sredinu je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija profesionalaca i aktivista posvećenih zaštiti i unapređenju životne sredine, zagovaranju principa održivog razvoja i većeg učešća javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Kontakt
Prof. dr. Osman Lindov
E-mail
info@fsk.unsa.ba
Telefon
+387 33 565 200
Adresa
Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://www.fsk.unsa.ba

Područje djelovanja

Saobraćaj i komunikacije su među najvažnijim privrednim granama i osnova su za razvoj drugij privrednih djelatnosti. Posebnu ulogu u upravljanju kompleksnim sistemima kao što su saobraćajni i komunikacijski sistemi zauzimaju inžinjeri saobraćaja i komunikacija koji su osposobljeni za upravljanje i organizovanje tehnoloških procesa u navedenim oblastima. U skladu sa potrebama razmjene roba i informacija i upravljanja sistemima koji omogućuju ovu razmjenu, Fakultet organizuje nastavu na dva odsjeka (pet smjerova). U skladu s navedenim, Fakultet ima veliku ulogu u razvoju cjelokupne privrede Bosne i Hercegovine.

Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo

Kontakt
Adnan Tatarević
E-mail
tatarevic@isik.ba
Telefon
+387 33 207 944
Adresa
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://www.isik.ba

Područje djelovanja

Naučno - istraživački rad u oblasti saobraćaja i komunikacija, provođenje homologacije i certifikacije vozila. Usluge izrade studija, projekata i elaborata.

InterTRAFFIC d.o.o. Banja Luka

Kontakt
Bojan Krupljanin
E-mail
bojan.krupljanin@outlook.com

IPSA Institut Sarajevo d.o.o.

Kontakt
Saša Džumhur
E-mail
eufo@ipsa-institut.com
Telefon
00 387 33 276 360
Adresa
Put života bb, 71 000 Sarajevo
Web stranica
http://ipsa-institut.com/ipsa-eufo-3/

Područje djelovanja

Usluge iz“Consulting engineering” domena, a osobito: planovi, studije, projektovanje, nadzor i upravljanje projektima transportne infrastrukture i vodosnabdijevanja te izrada prostorno-planske dokumentacije.

Javno komunalno preduzeće "Saobraćaj i komunikacije -Tuzla" d.o.o.

Kontakt
Tarik Arslanagić
E-mail
upravljacki.centar@siktz.ba
Telefon
00 387 61 945 205
Adresa
Trg Stara Tržnica bb, 75000 Tuzla
Web stranica
http://www.siktz.ba

Područje djelovanja

Upravljamo javnim parkiralištima pod naplatom na području grada Tuzla, te na istom području vršimo radove redovnog održavanja horizontalne, vertikalne i semaforske saobraćajne signalizacije te sistema javne rasvjete. Pored toga, u ime grada pružamo usluge videonadzora javnih površina kao i besplatnog bežićnog pristupa internetu na pješački najfrekventnijim područjima,

LIR Evolucija Banja Luka

Kontakt
Slaviša Jelisić
E-mail
slavisaj@lir.ba
Telefon
+387 51 329 750
Adresa
Petra Kočića 1c, Banja Luka,
Web stranica
http://www.lir.ba

Područje djelovanja

LIR Evolucija je razvojna, konsultantska i istraživačka organizacija iz Banja Luke koja ima iskustvo u pripremi i implementaciji brojnih nacionalnih i internacionalnih projekata. Osnovana je 2003. godine.

LIR Evolucija je osnovana od strane stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u identifikaciji, projektovanju i implementaciji razvojnih projekata finansiranih od strane Evropske unije i drugih finansijera.

LIR Evolucija ima stručnost i višegodišnje iskustvo koje obuhvata preko 40 provedenih projekata u oblasti održivog ekonomskog razvoja, upravljanja otpadom, obnovljive energije i energetske efikasnosti, održive mobilnosti, ruralnog i agrobiznis razvoja, upravljanja rizicima, razvoja preduzetništva i zapošljavanja.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo

Kontakt
Amela Šačirbegović
E-mail
amela.sacirbegovic@ms.ks.gov.ba;
Telefon
+387 33 562 058, +387 33 562 101
Adresa
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://ms.ks.gov.ba/

Područje djelovanja

Ministarstvo saobraćaja vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti saobraćaja. Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je u sastavu Ministarstva saobraćaja i vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na nadležnosti Kantona u izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i upravljanju putevima.

NTSI-Institut d.o.o. Sarajevo

Kontakt
Asmir Hakanović, direktor
E-mail
ntsi-institut@hotmail.com;
ntsi.institut@gmail.com
Telefon
+387 61 416 095; +387 33 847 615
Adresa
Sulejmana Filipovića 6, 71000 Sarajevo
Web stranica
http://ntsi-institut.webs.com

Područje djelovanja

Izrada svih vrsta projekata iz oblasti saobraćaja: projekti sigurnosti, ekološki, upravljanje rizicima u saobraćaju, projekti priključka na javni put, elaborati vanrednog prevoza tereta, projektovanje saobraćajne signalizacije i opreme na putevima, ekspertize saobraćajnih nezgoda, revizija i inspekcija sigurnosti u saobraćaju, edukacija i prevencija u saobraćaju i transportu, tumačenje i analiza postojećih propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite u saobraćaju, konsultantske i svjetodavne usluge iz oblasti saobraćaja i zaštite okoliša, itd.

NVO “Biciklističke staze – Bike Tour” Lukavac

Kontakt
Nedim Zejnilović
E-mail
biketourlukavac@hotmail.com
Telefon
+387 61 641 110
Adresa
Titova B3 54/VII, Lukavac
Web stranica
https://www.facebook.com/BIKETOUR-
Lukavac-585956868168673/

Područje djelovanja

"Biciklističke staze - Bike Tour" je nevladina organizacija za razvoj i promociju rekreativno-turističkog biciklizma i zaštitu okoliša.

Misija: Zaštita okoliša i promovisanje prirodnih ljepota, kulturološko-etimoloških vrednota i turističkih potencijala
BiH kroz razvoj rekreativno-turističkog biciklizma kao načina zdravog života.

Vizija: Kreiranje i uređenje infrastrukture za bavljenje rekreativno-turističkim biciklizmom kroz mapiranje i
markaciju staza te animiranje interesnih grupa kroz navedene oblike biciklističkih aktivnosti sa posebnim akcentom na porodična okupljanja, aktivizam mladih i marginiziranih grupa stanovništva.

Karakter: Legitimnosti, transparentnosti, vidljivosti kao i monitoringu u radu organizacije pridaje se velika pažnja.

Dokumentovan je kompletan rad kroz Protokol udruženja i vidljivim arhivom na internet mrežama i portalima.

Svaka značajnija manifestacija ima svoju genezu, logo, FB profil, foto i video arhivu.

Razvojna agencija Gradiška

Kontakt
Bogdan Vicanović
E-mail
info@raga.ba
Telefon
+387 (0)51 928 004
+387 (0)51 928 005
Adresa
Vidovdanska 7, Gradiška 78400
Web stranica
http://www.raga.ba/

Područje djelovanja

Agencija obavlja stručne poslove u pripremi, kandidovanju i praćenje relizacije projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj Opštine, poslove vezane za projekte evropskih integracija, projekte iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, uređenja gradskog saobraćaja u skladu sa očuvanjem životne sredine, ostvarivanje politike lokalnog i regionalnog razvoja, obezbjeđenje stručnih usluga, pripremanje i realizovanje programa edukacije, podsticanje transfera modernih znanja i tehnologija, te pružanje stručne pomoći i podrške za unapređenje rada i razvoja inovatorstva i pronalazaštva, kao i za njihovu primjenu u ovoj oblasti, promocija preduzetništva kroz izradu promotivnog materijala i učešća na međunarodnim sajmovima i specijalizovanim izložbama u zemlji i inostranstvu, podsticanje razvoja subjekata male privrede i preduzetništva koji omogućavaju porast zapošljavanja.

Saobraćajni fakultet u Doboju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Kontakt
doc.dr. Bojan Marić
E-mail
bojomaric@yahoo.com
Telefon
+387 65 792 848
Adresa
Vojvode Mišića 52, 514000 Doboj
Web stranica
http://stfdoboj.net/

Područje djelovanja

Visoko obrazovna institucija.

SoftConsulting s.p. Tuzla

Kontakt
Lejla Softic
E-mail
lejla.softic@savjetnik.ba
Telefon
+ 387 35 210 203
Web stranica
www.savjetnik.ba/

Područje djelovanja

SoftConsulting predstavlja novu vrstu poslovnog savjetovanja i upravljanja poslovnim procesima
zasnovanog na kombinaciji: istraživanja, analize, planiranja, poslovnog izvještavanja, marketinga i
informacionih tehnologija. Agencija SoftConsulting registrovana je 26.03. 2010. godine, sa
sjedištem u BIT Centru u Tuzli, te ambicijom da se razvije u uspješnu, stabilnu i inovativnu mikro -
kompaniju, koja ce okupiti multidisciplinarni tim strucnjaka, sa ciljem obavljanja poslovnog
savjetovanja u projektno vođenim uslovima poslovanja. Stoga je unapređenje i razvoj
poslovanja primarni zadatak poslovnog savjetovanja kojeg pružamo našim Klijentima.

Komparativna prednost agencije SoftConsulting ogleda se u korištenju savremenih tehnologija i
multidisciplinarnih poslovnih vještina, gdje su koristi upotrebe savremenih tehnologija primarno
usmjerene na covjeka kao nosioca razvoja. Dakle, ekonomija znanja i na njoj zasnovano poslovno
savjetovanje je osnovna karakteristika našeg poslovnog koncepta.

Poslovni portal Savjetnik.ba (www.savjetnik.ba) kreiran je sa ciljem pružanja savremenog,
poslovnog, savjetovanja na domicilnom tržištu i u uslovima globalnih tržišnih kretanja. Vlasnik
portala Savjetnik.ba je SoftConsulting s.p. , cija je osnovna djelatnost poslovni i menadžment
konsalting zasnovan na primjeni savremenih tehnologija. Obrada podataka, izrada i upravljanje
bazama podataka, te savjetovanje i ponuda programske, odnosno softverske opreme nezaobilazni je oblik usluga savremenog menadžment konsaltinga i prve BH virtualne kancelarije za poslovno savjetovanje.

Primarna nastojanja naše društvene odgovornosti usmjerena su na: održivi razvoj, transparentno
upravljanje, socijalnu odgovornost, cjeloživotno ucenje i jednake mogucnosti u radu. Ulažuci u
intelektulani kapital, kao pokretac razvojnih promjena u društvu, kontinuirano
unapreujemo vlastite poslovne aktivnosti, ali i poslovanje naših klijenata i naše partnerske
relacije.Poslovne odnose sa našim klijentima i partnerima zasnivamo na dugorocnoj i
fer kooperaciji. Pri tome želimo ostvariti transparentnost naše poslovne saradnje i obezbjediti održivi razvoj naših individualnih aktivnosti kroz zajednicki poduzete projekate.

Pozitivnim i proaktivnim djelovanjem na tržištu imamo za cilj potaknuti i ostale tržišne aktere da svoje poslovanje usklade sa poslovnim principima koji ce omogućiti promociju ekonomije znanja i
socijane kohezije.

Supermarket

Kontakt
Ahmed Ćerimović
E-mail
ahmed@supermarket.ba

Udruženje “Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost” Kakanj

Kontakt
Emina Hadžić
E-mail
info@cssm.ba
centarbsm@gmail.com
Telefon
+389 71 217 424
Adresa
Ulica Branilaca b.b., 72240 Kakanj, BiH
Web stranica
www.cssm.ba

Područje djelovanja

Udruženje je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija profesionalaca i aktivista posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja, zagovaranju održive mobilnosti, zaštiti životne sredine i većeg učešća javnosti i struke u donošenju odluka u oblasti saobraćaja i transporta.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, upisano je u Registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i može djelovati na području cijele Bosne i Hercegovine. Udruženje će obavljati i privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa djelatnosti Udruženja u skladu sa zakonom.

Udruženje građana za promociju gradskog biciklizma “Giro di Sarajevo”

Kontakt
Nisad Selimović, predsjednik
Damir Margeta
E-mail
predsjednik@girodisarajevo.ba
damir.margeta@gmail.com
Telefon
+387 61 215-097
+387 61 313-453
Adresa
Geteova 6, 71 000 Sarajevo
Web stranica
www.girodisarajevo.ba

Područje djelovanja

Udruženje za promociju gradskog biciklizma u Sarajevu. Najpoznatiji po organizovanju najmasovnije i tradicionalne protestne vožnje Giro di Sarajevo od 2007. godine, kojom se nastoji skrenuti pažnja vlasti i javnosti na nedostatak i potrebu izgradnje biciklističke infrastrukture, te revijalnog i edukativnog projekta Giro Bambino. Aktivno učesvujemo u zagovaranju svih aspekata organizovanja biciklističkog saobraćaja u Sarajevu, zagovaranju usvajanja kvalitetne legistative, te najboljih praksi u projektovanju i građenju biciklističke infrastukture, ali i izvođenju iste, kao što su brojna biciklistička parkirališta koja smo realizovali u saradnji sa lokalnim vlastima i zainteresovanim privrednim subjektima.

Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP

Kontakt
Belmin Malagić
E-mail
nvo.step@gmail.com

URBIS CENTAR d.o.o. Banjaluka

Kontakt
Vladimir Borisavljević, dipl.ing. saobraćaja
E-mail
vborisavljevic@urbiscentar.com
Telefon
+ 387 66828122
Adresa
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 101A, 78000 Banjaluka
Web stranica
www.urbiscentar.com

Područje djelovanja

“Urbis centar” je osnovan u Banjoj Luci 2010. godine od strane iskusnih stručnjaka iz različitih oblasti
planiranja, projektovanja i konsaltinga. Danas, tim "Urbis centra" broji 36 visoko motivisanih i obrazovanih
stručnjaka koji se bave različitim inženjerskim disciplinama, ekonomskim i pravnim pitanjima. Firma
zapošljava jednog doktora nauka, tri magistra nauka i više od 20 licenciranih inženjera različitih profila.

Djelokrug rada "Urbis centra" pokriva planiranje i projektovanje, nadzor, konsalting, kao i reviziju tehničke
dokumentacije u svim inženjerskim oblastima. Firma sarađuje sa vladinim institucijama, opštinama I
gradovima, privatnim investitorima, i ostalim inženjerskim firmama na polju prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i nadzora. "Urbis centar" promoviše i primjenjuje savremene evropske i svjetske trendove i standarde u odgovarajućim poljima djelovanja

Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije” Kiseljak

Kontakt
MA Nermin Palić, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija (Studijski program: Promet/Saobraćaj)
E-mail
nermin.palic@ceps.edu.ba
nermin.palic@unmo.ba
nermin.palic@yahoo.com
Telefon
+ 387 30 879 816 (ured)
+387 61 327 423 (mobilni)
Adresa
Josipa bana Jelačića bb, Kiseljak, 71250
Web stranica
www.ceps.edu.ba/StudijPromet

Područje djelovanja

Potrebe za kadrovima osposobljenim za saobraćaj proizlaze najprije iz strateških opredjeljenja Bosne i Hercegovine da se funkcionisanje i razvoj saobraćaja temelji na visokom svjetskom nivou, što je nužno za uključivanje Bosne i Hercegovine u međunarodne integracije te korištenje komparativnih prednosti geoprometnog položaja. Sistematski pristup saobraćajnoj politici Bosne i Hercegovine i potrebe za saobraćajnim kadrovima definisani su u Strategiji saobraćajnog razvoja Bosne i Hercegovine. Polazeći od osnovnih ciljeva, prognoza i planova Strategije neophodno je osigurati dovoljan broj obrazovanih i stručnih kadrova, koji bi osigurali realizaciju postavljenih ciljeva. Potreba za inžinjerima saobraćaja, kao i dinamika i intenzitet razvoja saobraćajnih sistema u budućnosti su dugoročni i realni. Studijski program se izvodi na dva odsjeka – cestovni i željeznički saobraćaj.

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru

Kontakt
Tarik Humačkić
E-mail
info@logos-centar.com;
tarikhumackic@logos-centar.com
Telefon
+387 36 455 800
Adresa
Bišće polje bb, 88100 Mostar
Web stranica
www.logos-centar.com

Područje djelovanja

Visoka škola „LOGOS CENTAR“ u Mostaru je inovativna, poduzetna, dinamična i akreditirana visokoškolska institucija koja izvodi preddiplomske studije po bolonjskom procesu u trajanju od tri i četiri godine iz studijskih programa: Sigurnosne studije, Promet, Poslovna ekonomija, Informacijske tehnologije, Dizajn, Energetika, Zaštita na radu i zaštita od požara, Pravo i financije. Visoka škola konstantno sagledava poslovne prilike u okruženju i nastoji pozornost usmjeriti prema jačanju veza s poslovnim okruženjem, proširivanjem mreže vanjskih partnera i nudeći ekspertizu i usluge, a sve u cilju poboljšanja kvalitete nastavnog i istraživačkog, odnosno umjetničkog procesa.

Wolf Bikes d.o.o.

Kontakt
Srđan Vukobrat
E-mail
vukobrat.srdjan@wolfbikes.info
v.srdjan@blic.net
Telefon
+ 387 51 456 030
Adresa
Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka, BiH
Web stranica
www.JaBIHCapriolo.com
www.WolfBikes.info

Područje djelovanja

Proizvodnja, veleprodaja i maloprodaja bicikala, veleprodaja i maloprodaja biciklističkih delova i opreme i fitnes opreme. Podrška razvoju rekreativnog biciklizma.