Gradovi i općine

Budva

Kontakt
Ana Tripković Marković
E-mail
ana.markovic@budva.me
Telefon
+382 69 718 355
Adresa
Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora
www.budva.me

Područje djelovanja

Opština Budva zauzima centralni dio Jadranske obale Crne Gore, sa obalom dugom 36 km i površinom od oko 124km². Prema popisu iz 2011.godine Budva ima 19.218 stanovnika i ima najveću gustinu naseljenosti u Crnoj Gori. Stanovništvo Budve pretežno čine mladi i obrazovani ljudi, a broj obrazovanih ljudi sa visokom stručnom spremom u Budvi je skoro dvostruko veći od nacionalnog prosjeka. Budžet opštine Budva za 2016.godinu iznosio je app 33 miliona €. Opština Budva predstavlja najjači stub u ekonomiji Crne Gore gdje turizam predstavlja vodeću privrednu granu i veliki razvojni prioritet. U 2015.godini, Budva je činila 45% ukupnog prometa u turizmu i 44% od ukupnog broja noćenja. Trend gdje Budva čini skoro polovinu ukupnog turizma Crne Gore je prisutan više od pet decenija. Opština Budva je posvjećena razvoju po EU standardima posebno iz oblasti turizma, ekologije, inovacija, infrastrukture i podstiče međunarodnu i regionalnu saradnju širokog spektra javnih i privatnih partnera kao i gradova pobratima.

Nikšić

Kontakt
Nataša Miljanić
E-mail
natasa.miljanic@niksic.me
Telefon
+382(0) 69 309 231
Adresa
Njegoševa 18, 81 400 Nikšić
www.niksic.me

Područje djelovanja

Poslovi lokalne samouprave koji su od od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo.

Pljevlja

Kontakt
Nermina Bašić-Škrijelj
E-mail
opstinapv@t-com.me
Telefon
+382 52 321 305
Adresa
Kralja Petra I, br. 48, 84210 Pljevlja
www.pljevlja.me

Područje djelovanja

Opština Pljevlja je lokalna samouprava organizovana u skladu sa zakonom i Statutom Opštine Pljevlja. Prihvatajući strateško planiranje kao osnovni razvojni mehanizam, zasnovanog na načelima ekonomskog, društvenog i ekološkog razvoja, lokalna uprava svojim djelovanje nastoji da stvori uslove za brzi i održivi razvoj Opštine.

Opština je samostalna u vršenju svojih nadležnosti, naročito normativno uređuje način i uslove obavljanja poslova od javnog interesa, upravlja i raspolaže opštinskom imovinom, stara se o uređivanju i korištenju, unapređivanju i zaštiti građevinskog zemljišta, brine o zaštiti životne sredine, stvara uslove za privredni razvoj Opštine, prati stanje socijalne zaštite, pospješuje razvoj kulture, sporta i fizičke kulture, rekreaciju djece, omladine i odraslih, vrši i druge poslove u okviru svojih nadležnosti.

Podgorica

Kontakt
Lazarela Kalezić
E-mail
lazarela.kalezic@podgorica.me

Tivat

Kontakt
Vladimir Arsić
E-mail
potpredsjednik.arsic@opstinativat.me
Telefon
+381648726444
Adresa
Trg magnolija br. 1, 85 320 Tivat, Crna Gora
www.opstinativat.com

Područje djelovanja

U okviru Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost obavljaju se poslovi iz oblasti zaštite životne sredine i održivog upravljanja energijom.

Sekretarijat u oblasti djelokruga rada učestvuje i u postupcima i sprovođenju aktivnosti međunarodne saradnje kroz iniciranje i izradu projekata kojima se obezbjeđuju sredstva iz međunarodnih fondova

Ostali dionici