Mestne občine

Borovnica

Kontakt
Andrej Klemenc
E-mail
andrej.klemenc@borovnica.si
Telefon
+ 386 1 750 74 68
Naslov
Paplerjeva ulica 28, 1353 Borovnica
Web strana
www.borovnica.si

Področje delovanja

Občina Borovnica ima zahvaljujoč dobrim železniškim povezavam z Ljubljano, pokriti kolesarnici in velikemu parkirišču pred železniško postajo enega najvišjih deležev prevoza oseb na delo z javnim prometom v Sloveniji in si prizadeva ta delež še povečati, ob tem pa tudi urediti promet v občini tako, da se bosta povečala varnost pešcev in kolesarjev tako v samih naseljih kot tudi izven njih.

Koper

Kontakt
Ivana Štrkalj
E-mail
ivana.strkalj@koper.si
Telefon
+386 (0)5 664 62 54
Naslov
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
Web strana
www.koper.si

Področje delovanja

Mestna občina Koper (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni ter naloge, ki jih država iz svoje pristojnosti s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost.

Kranj

Kontakt
Ana Drakslar
E-mail
ana.drakslar@kranj.si
Telefon
+386 (0)4 237 33 76
Naslov
Slovenski trg 1, Kranj 4000
Web strana
www.kranj.si

Področje delovanja

Upravljanje lokalne skupnosti.

Krško

Kontakt
mag. Romana Pečnik
E-mail
romana.pecnik@krsko.si
Telefon
041 610 618
Naslov
Cesta krških žrtev 14

Področje delovanja
Občina Krško

Ljubljana

Kontakt
Vladimir Babić
E-mail
vlado.babic@ljubljana.si
Telefon
+386 (0)1 306 10 00
Naslov
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Web strana
www.ljubljana.si

Področje delovanja

Varstvo okolja, lokalna samouprava

Maribor

Kontakt
Gordana Kolesarič
E-mail
gordana.kolesaric@maribor.si
Telefon
+386 2 2201 457
Naslov
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Web strana
www.maribor.si

Področje delovanja

Mestna občina Maribor je lokalna skupnost in z administracijo skrbi za izvajanje nalog, ki so po zakonu določene za občine.

Murska Sobota

Kontakt
dr. Hugo Maučec
E-mail
hugo.maucec@murska-sobota.si
Telefon
02 525 16 23
Naslov
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Web strana
www.murska-sobota.si

Področje delovanja

ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
• opravlja upravne in strokovne naloge urejanja prostora in graditve objektov,
• organizira, nadzira in vodi pripravo prostorskih planskih aktov in prostorskih izvedbenih aktov,
• izdeluje projektne naloge in pridobiva idejne rešitve ter strokovne podlage s področja urejanja prostora,
• izdaja lokacijske informacije,
• izdaja projektne pogoje in soglasja za gradnjo objektov v varstvenih pasovih občinskih cest in za gradnjo priključkov na občinske ceste,
• izdaja dovoljenja za posebno uporabo javnih površin ter površin v lasti mestne občine,
• skrbi za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih javnih površin,
• izvaja naloge na področju komunalnih dejavnosti in gospodarskih javnih služb,
• vodi investicije s področja cestno komunalne infrastrukture,
• pripravlja letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, druge strokovne naloge za občinske ceste ter vodi upravne postopke v zvezi z dovolitvijo posegov na javne ceste,
• opravlja upravne in strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb, prometa in varstva okolja,
• vodi postopke dodeljevanja koncesij s svojega področja,
• sodeluje pri postopkih ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
• vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem izvajalcev gospodarskih javnih služb,
• vodi kataster infrastrukturnih objektov,
• spremlja in oblikuje cene iz občinske pristojnosti na področju javnih služb,
• ureja premoženjsko-pravna razmerja z delovnega področja oddelka,
• opravlja naloge gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
• vodi upravne postopke in odmerja komunalni prispevek,
• izdaja potrdila o neuveljavitvi predkupne pravice in izvršuje postopke v zvezi z uveljavitvijo predkupne pravice občine,
• opravlja upravne in strokovne naloge s področja komunalnih taks, oglaševanja in plakatiranja,
• izvaja naloge komunalnega nadzora,
• opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi mestna občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
• opravlja nadzor nad mirujočim prometom na območju mestne občine,

Nova Gorica

Kontakt
Vanda Mezgec
E-mail
vanda.mezgec@nova-gorica.si
Telefon
+386 5 3350143 , +386 51 392873
Naslov
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Web strana
www.nova-gorica.si

Področje delovanja

Mestna občina Nova Gorica v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja zadeve javnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z zakonom. Poleg teh dejavnosti opravlja tudi načrtovanje prostorskega razvoja in sprejema prostorske akte, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, površine za pešce in kolesarje, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine, ureja javni promet na območju mestne občine.

Novo mesto

Kontakt
Jure Duh, Tomaž Praznik
E-mail
jure.duh@novomesto.si
tomaz.praznik@novomesto.si
Telefon
07 39 39 303 ; 07 39 39 305
Naslov
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Web stranica
www.novomesto.si

Področje delovanja

Občinska uprava - Mestna občina Novo mesto

Ptuj

Kontakt
Elena Zupanc, Tina Zamuda
E-mail
projektna.pisarna@ptuj.si
elena.zupanc@ptuj.si
Telefon
02 748 29 65
Naslov
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Web strana
www.ptuj.si

Področje delovanja

Izvajanje nalog lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.
V okviru ustave, zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov mestne občine mestna občina samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenešene s področnimi zakoni ter naloge, ki jih s soglasjem mestne občine prenese v občinsko pristojnost država.

Šoštanj

Kontakt
Verona Hajnrihar
E-mail
verona.hajnrihar@sostanj.si
Telefon
03 898 4329
Naslov
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
Web strana
www.sostanj.si

Področje delovanja

Kot krajinska arhitektka delujem na področju okolja in prostora v občini Šoštanj (prostorski akti, posegi v prostor, varstvo okolja, umeščanje dejavnosti v prostor, načrtovanje prometnih povezav; prometnic, kolesarskih stez in pešpoti, usmerjevalna signalizacija, celostna prometna strategija (CPS), trajnostni razvoj…)

Velenje

Kontakt
Katarina Ostruh
E-mail
katarina.ostruh@velenje.si
Telefon
03 8961 551
Naslov
Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija
Web strana
www.velenje.si

Področje delovanja

Občinska uprava

Ljutomer

Kontakt
Mitja Kolbl
E-mail
mitja.kolbl@ljutomer.si
Telefon
02 584-90-51
Naslov
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
Web strana
www.obcinaljutomer.si

Področje delovanja

Lokalna samouprava

Šentrupert

E-mail
rupert@gole.info

Škofja Loka

Kontakt
Miloš Bajt
E-mail
milos.bajt@skofjaloka.si

Drugi deležniki

BTC d.d.

Kontakt
Matija Repina
E-mail
matija.repina@btc.si
petra.grosman@btc.si
Telefon
+386 1 585 13 15
Naslov
Šmrtinska 152, 1000 Ljubljana
Web strana
www.btc-city.com

CEPP-Center za vodenje participativnih procesov

Kontakt
Milena Škrl Marega
E-mail
milena.marega@guest.arnes.si
cepp@telemach.net
Telefon
+386 31 670 730
+386 1 561 3784
Naslov
Mlinska pot 12, Ljubljana 1000

Področje delovanja

Vključevanje javnosti v pripravo strategij in implementacijo ukrepov ter komuniciranje na področju mobilnosti.

CISUM Svetovanje d.o.o.

Kontakt
Mag. Polonca Andrejčič Mušič, univ.dipl.inž.grad.
E-mail
polonaam@cisum-cycling.com
Telefon
+386 31 737 059
Naslov
Trpinčeva 41b, 1000 Ljubljana
Web strana
www.cisum-cycling.com

Področje delovanja

CISUM = CYCLING - INTELLIGENT - SAFETY - URBAN – MOBILITY
Kolesarski promet – Inovativna tehnologija - Prometna varnost – Vzdržni urbani razvoj – Trajnostna mobilnost
Priorities: The implementation of studies and research for multidisciplinary integration of bicycle traffic into the entire transport system, space and social environment.
Prednostne naloge: Izvajanje študij in raziskav za multidiscplinarno itegracijo kolesarskega prometa v celoten prometni sistem, prostor in družbeno okolje.

Etrel d.o.o.

Kontakt
Miha Levstek
E-mail
miha.levstek@etrel.si
Telefon
+386 41779114
Naslov
Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana, 1000
Web strana
www.etrel.si
www.etrel.vom

Področje delovanja

Elektromobilnost – izdelava polnilnih postaj in programske opreme za polnjenje električnih vozil; proizvodnja punionica i programske opreme za električna vozila

Goriška Lokalna Energetska Agencija, GOLEA

Kontakt
Boštjan Mljač
E-mail
bostjan.mljac@golea.si
Telefon
+386 5 393 24 62
Naslov
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Web strana
www.golea.si

strong>Področje delovanja

Kot lokalna energetska agnecija pokrivamo področje projektov učinkovite rabe in uvedbe obnovljivih virov energije. Glavne aktivnosti:
- Izdelava lokalnih energetskih konceptov občin (LEK),
- Izdelava trajnostnega energetskega akcijskega načrta občin in regij – Sustainable energy action plan (SEAP),
- Izvajanje energetskega managementa v občinah,
- Izdelava energetskih pregledov stavb (EP),
- Izvedba termovizije stavb,
- Vodenje energetskega knjigovodstva s ciljnim spremljanjem rabe energije (CSRE),
- Izdelava energetskih izkaznic stavb,
- Izvedba popisov in študij javne razsvetljave,
- Priprava tehničnih izhodišč za energetske namene (izvedba kotlovnic na OVE, daljinska ogrevanja na lesno biomaso – DOLB, energetske sanacije stavb,…),
- Izdelava investicijske dokumentacije projekta (DIIP, PIZ, IP),
- Druge storitve iz področja energetskega svetovanja,
- Svetovanje v postopkih javnega naročanja (priprava razpisne dokumentacije in izvedba vseh aktivnosti razpisnega postopka za izbiro izvajalca),
- Priprava dokumentacije za prijavo na javne razpise s področja energetike,
- Izvedba konferenc, seminarjev in delavnic na področju URE in OVE - za dvig energetske pismenosti,
- Izvajanje mednarodnih projektov na področju energetike.

Institut Jožef Stefan

Kontakt
dr.Davor Kontić
E-mail
davor.kontic@ijs.si
Telefon
+ 386 1 477 3751
Naslov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Web strana
www.ijs.si

Področje delovanja

- upravljanje okolja
- ocenjevanje vplivov na okolje, evalvacija
- ocenjevanje tveganja

JP Ljubljanski potniški promet d.o.o.

Kontakt
Gregor Cunder
E-mail
Gregor.Cunder@lpp.si
Telefon
+386 40 280 947
Naslov
Celovška cesta 160 1000 Ljubljana
Web strana
www.lpp.si

Področje delovanja

Javni potniški promet v Ljubljani. Mestni in primestni prevoz potnikov.

Dr. Matjaž Uršić

E-mail
matjaz.ursic@fdv.uni-lj.si

Ministrstvo za infrastrukturo

Kontakt
Polona Demšar Mitrović (Direktorat za promet)
E-mail
polona.demsar-mitrovic@gov.si

Dr. Luka Mladenović

E-mail
lukam@uirs.si

LIT Tranzit d.o.o.

Kontakt
Urša Hribernik
E-mail
ursa.hribernik@lit-transit.com
Telefon
+386 419 50532
Naslov
Slovenija
Web strana
http://Lit-transit.com

Področje delovanja

LIT Tranzit d.o.o. je globalno visokotehnološko podjetje, ki razvija in integrira programsko opremo na področju javnega transporta in mobilnosti. Ponašajo se z implementacijo in konstantno optimizacijo sistemov v mestih z najbolj naprednim javnim transportom - Singapur in Hongkong. Njihove napredne rešitve izboljšujejo življenje 60+ mestih na petih celinah.

Ljubljanska kolesarska mreža

Kontakt
Janez Bertoncelj
E-mail
lkm@kolesarji.org
Telefon
+386 31 353 764
Naslov
Trubarjeva cesta 50, 1000 Ljubljana
Web strana
www.kolesarji.org/pasti
http://kolesarji.org/about/clanice/

Področje delovanja

Društvo se zavzema za izboljšanje sistemskih pogojev za
vožnjo kolesa v prometu in kot sredstva za rekreacijo,
vzpodbujanje razvoja kolesarjenja in trajnostnega
prometa, ter s tem posledično tudi ostalih segmentov
družbe (gospodarstva, kulture, bivanja, sociale, zdravstva
in okolja).

Polonca Andrejčić Mušič

E-mail
polonaam@gmail.com

Posoški razvojni center

Kontakt
Miro Kristan, Mateja Kutin
E-mail
miro.kristan@prc.si
mateja.kutin@prc.si
Telefon
+ 386 (0)5 38 41 885
+ 386 (0)5 38 41 502
Adresa
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Web strana
www.prc.si

Področje delovanja

Posoški razvojni center so z namenom pospeševanja razvoja v dolini Soče po potresu leta 1999 ustanovile tri posoške občine: Bovec, Kobarid in Tolmin. Z različnimi projekti in aktivnostmi si prizadeva za trajnostni razvoj območja tako omenjenih občin kot tudi širše (Goriške razvojne regije). Prek različnih projektov in iniciativ spodbujamo nizkoogljično družbo in trajnostno mobilnost.

Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Kontakt
Blaž Jemenšek
E-mail
blaz.jemensek@prometni-institut.si

Prometno svetovanje, Aljaž Plevnik s.p.

Kontakt
Aljaž Plevnik
E-mail
plevnikaljaz@gmail.com
Telefon
+386 1 252 64 64
Naslov
Pod jelšami 10, 1000 Ljubljana

Področje delovanja

Svetovanje in izobraževanje na področju celostnega prometnega načrtovanja (SUMP) na ravni objektov, četrti, občin in regij; zasnova, izvedba, spremljanje in vrednotenje projektov s področja trajnostne mobilnosti, ter njena promocija.

prostoROŽ Kulturno družbo

E-mail
prostoroz@gmail.com

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Kontakt
Tatjana Marn
E-mail
Tatjana.Marn@ljubljana.si
Telefon
+386 1 306 1923
Naslov
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Web strana
www.rralur.si

Področje delovanja

RRA LUR prepoznava potenciale Osrednjeslovenske regije, načrtuje in soustvarja njen trajnostni razvoj. RRA LUR je koordinator, svetovalec, spodbujevalec, promotor in izvajalec razvojnih nalog v regiji.

Prizadeva si, da bodo naslednji razvojni cilji regije uresničeni do leta 2020:
1. Učinkovito notranje povezana regija.
2. Regija, ki preudarno uporablja svoj prostor, naravne vire in energijo.
3. Regija, ki spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti.
4. Prepoznavna in konkurenčna metropolitanska regija.
5. Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta.
6. Regija, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja.

Regionalna razvojna agencija Posavje

Kontakt
Nataša Božič
E-mail
natasa.bozic@rra-posavje.si

Regionalni razvojni center Koper

Kontakt
Giuliano Nemarnik
E-mail
Giuliano.nemarnik@rrc-kp.si
Telefon
+386 66 37 584
Naslov
Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, Slovenija
Web strana
www.rrc-kp.si

Področje delovanja

RRC Koper je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja regije. Deluje kot koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov in varstva okolja. RRC Koper ima od leta 2001 status nosilne organizacije Regionalne razvojne agencije Južna Primorska za občine Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana.« RRC Koper se vključuje v čezmejne in transnacionalne projekte, kjer zastopa interese južnoprimorske regije. V ta namen vzpostavlja stike s sosednjimi italijanskimi in hrvaškimi institucijami ter drugimi evropskimi partnerji. Trenutno v sodelovanju z občinami izvajamo projekte za vzpostavitev trajnostne mobilnosti v regiji, in sicer:
Projekt MOBILITAS (Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih destinacijah); Program Interreg Mediteran: Projekt želi prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva turističnih tokov v obmorskih letoviščih na okolje in promet. Za sodelujoča območja, se bo pripravilo scenarije trajnostne mobilnosti za področje turizma, ki se jih bo posredovalo v obravnavo in potrditev lokalnim oblastem. Scenariji bodo lahko umeščeni v celostne prometne strategije (CPS) in trajnostne urbane strategije. V pomoč bodo lokalnim oblastem pri načrtovanju trajnostne mobilnosti in razvoja turizma na lokalnem območju. Scenariji bodo zbrani v priročniku za trajnostno mobilnost v turizmu, ki bo izdan ob koncu projekta.

Projekt MEDCYCLETOUR (Sredozemska kolesarska pot za trajnostni obalni turizem); Program Interreg: S pomočjo projekta se bo izboljšala prevoznost in urejenost trase evropske kolesarske poti EuroVelo 8, ki poteka tudi čez Obalno-kraško regijo. Na območju regije se bo vzpostavilo storitev prevoza koles z avtobusi in izboljšalo kakovost storitev za kolesarje z vzpostavitvijo koordinacijske strukture ponudnikov.

Projekt CHESTNUT (Izdelava strateških načrtov za trajnostni urbani promet); Program Podonavje: Projekt prenaša metode celostnega prometnega načrtovanja na širši nivo – nivo funkcionalnih urbanih območij, ki so funkcionalno povezana mestna središča, kraji in občine. Pripravljena bo metodologija za oblikovanje scenarijev mobilnosti, pripravo načrtov trajnostne mobilnosti v mestih na ravni funkcionalnih urbanih območij (FUA). Gre za priložnost integracije sprejetih občinskih CPS-jev na ravni regije in določitev tistih tem, ki zahtevajo usklajenost na ravni somestja/regije. Izvedenih bo tudi 12 skupnih pilotnih akcij. Pričakovana sprememba, ki jo bo spodbudil projekt, se nanaša tako na izboljšanje usposobljenosti regionalnih/lokalnih oblasti za trajnostno načrtovanje intermodalne mobilnosti na čezobčinski ravni (FUA) in spodbujanje takšne mobilnosti v mestih, ki bo manj odvisna od avtomobila.

Slovenska kolesarska mreža

Kontakt
Bojan Žižek
E-mail
bojan.zizek@kolesarji.org
Telefon
+ 386 31 329 586
Naslov
Partizanska cesta 21, 2000 Maribor
Web strana
www.kolesarji.org

Področje delovanja

Smo nacionalno združenje NVO na področjih kolesarskega zagovorništva (razvoj kolesarske infrastrukture, zakonodaja na področju varnosti v prometu, kolesarskega turizma in podjetništva), promocije kolesarjenja ter vzpodbujanje uporabe trajnostnih oblik prevozov.

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK)

Kontakt
Miha Lovše
E-mail
nvo.zdravje@tobak-zveza.si
Telefon
+ 386 591 78 076 Mobile: +386 31 330122
Naslov
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor
Web strana
www.zadihaj.net

Področje delovanja

Prevencija javnog zdravlja, zdravstveni utjecaj prometa na zdravlje i okoliš.
Smanjivanje faktora rizika za nastanak i razvoj kroničnih nezaraznih bolesti. Smanjiti smrtnost i pobol zbog udisanja štetnih čestica iz zraka.

Šolski center Velenje

Kontakt
Igor Doler
E-mail
igor.doler@guest.arnes.si
Telefon
+ 386 41514469
Naslov
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Web strana
www.scv.si
http://micikel.bike

Področje delovanja

Raziskave in razvoj na področju trajnostne mobilnosti
Prototipiranje
Avtomatiziran sistem izposoje klasičnih in električnih koles

Turističko združenje Rekreatur

Kontakt
Andrej Zalokar
E-mail
andrej@studio-oreh.si

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Kontakt
dr. Matjaž Uršič
E-mail
matjaz.ursic2@guest.arnes.si
Telefon
+386 1 5805 349
Naslov
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana
Web strana
http://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-sociologijo/center-za-prostorsko-sociologijo

Področje delovanja

Urbana (prostorska) sociologija, raziskave javnega mnenja o prometu, revitalizacija mest na osnovi prometnih sprememb.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)

Kontakt
dr. Aljaž Plevnik
E-mail
aljazp@uirs.si
Telefon
+386 1 420 13 23
Naslov
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
Web strana
www.uirs.si

Področje delovanja

UIRS je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora ter s tem povezanih ved. Je redni partner v nacionalnih in evropskih projektih, med katerimi je velik poudarek na projektih na temo trajnostne mobilnosti.

Vizija sport d.o.o.

Kontakt
Matjaž Debelak
E-mail
matjaz.debelak@cult.si

Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva

Kontakt
Romeo Varga
E-mail
info@ztr.si
Telefon
+386 1 200 94 22, +385 31 60 91 42
Naslov
Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava
Web strana
https://web.facebook.com/zavodzaturizeminrazvoj?_rdr

Področje delovanja

ZTR deluje kot razvojna agencija in je ustanovljen z namenom izvajanja kompleksnih nalog s področja turizma in regionalnega razvoja. Sedež ima v Kolesarskem centru Murania in je tako poklican za promocijo in zagovorništvo kolesarstva.

ZM DAVA d.o.o. – ELECTROM Electric Vehicles

Kontakt
Manica Maček
E-mail
sales@electrom.si, manica.macek@amis.net
Telefon
+386 41 834 045, +386 5 90 20 137
Naslov
Na Ajdov hrib 26, 2310 Slovenska Bistrica ( sedež podjetja ),
Trg svobode 18, 2310 Slov.Bistrica ( proizvodnja in prodaja )
Web strana
www.electrom.si

Področje delovanja

Nudimo različne modele slovenskih električnih koles znamke Electrom, dele za električna kolesa ter dodatno opremo( baterije, kontrolerje, ročice za gas, svetilne naprave,...) in komplete za samogradnjo e-kolesa ali elektrifikacijo .
Ponudimo tudi montažo kompletov za elektrifikacijo na vaše lastno kolo, dobavimo e-kolesa vseh vrst ( city, trek, mountain …) in nudimo servis vseh vrst e-koles.