O inicijativi CIVITAS

Inicijativa CIVITAS odgovor je Europske unije na rastuće probleme koje promet uzrokuje u europskim gradskim centrima. Zagušenje prometom, buka, ispušni plinovi i otežan pristup središtu sve ozbiljnije ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš te umanjuju kvalitetu života u gradovima.

Inicijativa CIVITAS doprinosi postizanju održivog, čistijeg i energetski učinkovitijeg prometa u gradovima diljem Europe te unaprjeđuje kvalitetu života građana kombiniranom primjenom najsuvremenije tehnologije i osiguranjem punog sudjelovanja građana.

Broj zemalja i demonstracijskih projekata koje sufinancira Europska komisija stalno rastu: 2002. - 2006. - CIVITAS I– 19 europskih gradova, četiri projekta 2005. - 2009. - CIVITAS II - 17 europskih gradova, četiri projekta 2008. - 2012. - CIVITAS PLUS - 25 europskih gradova, pet projekata, među kojima je i CIVITAS ELAN u kojem su sudjelovali Zagreb i Ljubljana

Ciljevi inicijative CIVITAS: - promicati i provoditi održive, čistije i energetski učinkovitije mjere u gradskom prijevozu; - provoditi integrirane mjere utemeljene na novim, inovativnim tehnologijama te javnim politikama koje odgovaraju potrebama građana.