5. 1. 2022. | MIŠLJENJA EGSO-A

Mišljenje EGSO-a: Intermodalni prijevoz i multimodalna logistika

U srpnju 2021. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je usvojio samoinicijativno mišljenje pod nazivom Intermodalni prijevoz i multimodalna logistika – osiguravanje komplementarnosti raznih načina prijevoza u okviru ozelenjivanja prometa.

Dugoročno održivo rješenje za razvoj učinkovitog i održivog multimodalnog prijevoza i logistike može se postići samo rješavanjem problema koji multimodalni prijevoz čine skupljim, sporijim i manje pouzdanim od drugih vrsta prijevoza, osobito unimodalnog cestovnog prijevoza. To se ne može ostvariti putem promidžbe ulaganja ili uz pomoć regulatorne potpore. Takav bi pristup bio i resursno učinkovit s regulatornog aspekta jer ne bi bio potreban nikakav namjenski regulatorni okvir.

U cilju unapređenja multimodalnog prometa EGSO uz tehničke inovacije i rješavanje problema u pogledu konkurentnosti preporučuje i potpunu internalizaciju vanjskih troškova za sve vrste prijevoza kako bi se postigli jednaki uvjeti za sve. EGSO poziva na poduzimanje ozbiljnih mjera za zaštitu i/ili ponovno pokretanje europskog sustava za prijevoz pojedinačnih vagona, povezivanje strateške infrastrukture (npr. luka) sa željezničkim rješenjima, ulaganje u industrijske sporedne kolosijeke i uključivanje velikih logističkih poduzeća u modalno preusmjeravanje njihovih tokova. Radi osiguravanja poštenog tržišnog natjecanja među raznim vrstama prijevoza, EGSO preporučuje društveno uzorno ponašanje u svim vrstama prijevoza kako bi se osigurale visokokvalitetne usluge prijevoza, visokokvalitetna radna mjesta i dobri socijalni uvjeti u cilju postizanja jednakih uvjeta za sve sudionike na tržištu. Osim dodatnih troškova zbog prekrcaja i dodatnih transakcijskih troškova, trenutačne probleme povezane s multimodalnim prijevozom čine nedostaci kao što su dugo trajanje isporuke, složenost te veći rizik i manja pouzdanost, zbog čega multimodalnost još nije istinski zaživjela. Stoga su potrebne mjere kako bi multimodalni prijevoz tereta postao konkurentan sam po sebi te kako bi se ostvarili učinkoviti i neometani tokovi multimodalnog prijevoza tereta uz jednake troškove kao i kod unimodalnog prijevoza.

Isto tako, potrebno je bolje prilagoditi željeznicu kontekstu otvorenog tržišta i ispraviti probleme prouzročene nedostatkom točnosti, pouzdanosti, predvidljivosti i fleksibilnosti koji imaju negativan učinak na multimodalna rješenja koja uključuju željeznicu. Kad je riječ o prijevozu unutarnjim plovnim putovima, čini se da su potrebna poboljšanja u pogledu prekograničnog prometnog kapaciteta. Odgovarajuća terminalna infrastruktura ključna je za uspješnu intermodalnost. U pogledu resursne učinkovitosti bilo bi korisno i da se države članice dogovore oko suradnje u planiranju terminalne infrastrukture u pograničnim regijama. Udaljenost između terminala trebalo bi prilagoditi potražnji, gustoći mreže i drugim lokalnim okolnostima.

Kad je riječ o javnom dugu, EGSO preporučuje da se nakon krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19 javna ulaganja u intermodalnu infrastrukturu izuzmu iz odredbi Pakta o stabilnosti i rastu.

Brojni problemi koji otežavaju intermodalni prijevoz mogli bi se riješiti pametnim digitalnim rješenjima kao što su mogućnosti praćenja i određivanja položaja te druga digitalna rješenja kojima se olakšava djelotvorno upravljanje tokovima multimodalnog prijevoza.

EGSO poziva Europsku komisiju da tijekom pripreme predstojeće revizije regulatornog okvira za intermodalni prijevoz razmotri prethodno navedene prijedloge i omogući multimodalnom prijevozu da u potpunosti odigra svoju ulogu u prometnom sustavu bez posebnih mjera potpore.

Mišljenje (na englesko jeziku): Intermodalni prijevoz i multimodalna logistika

Novosti iz EGSO-a možete pratiti na https://www.odraz.hr/novosti/novosti-iz-egso-a/

Povratak