13. 2. 2018. | Dobra praksa iz EU

Održan 9. Svjetski urbani forum u Maleziji

Od 7. do 13. veljače u Maleziji održavao se 9. Svjetski urbani forum, najznačajniji globalni skup koji se bavi temom održivog urbanog razvoja gradova i naselja. U okviru Foruma, Komisija je dala pregled postignuća triju obveza predstavljenih na UN-ovoj konferenciji Habitat III. u listopadu 2016.

Ovogodišnja glavna tema bila je Gradovi 2030., Gradovi za sve: provedba Nove urbane agende s ciljem podizanja svijesti i povećanja kolektivnog znanja o održivom urbanom razvoju te unaprjeđenja koordinacije i suradnje različitih dionika u njezinoj provedbi kao alata za ubrzanje provedbe Agende za održivi razvoj do 2030. i postizanja Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Na Svjetskom urbanom forumu Europska komisija je dala pregled svega što je postignuto u okviru triju obvezapredstavljenih na UN-ovoj konferenciji Habitat III. u listopadu 2016. Suradnja među gradovima sada se uspješno provodi na više kontinenata, poduzeti su važni koraci za utvrđivanje jedinstvene definicije gradova na svjetskoj razini, a EU je provedbom svojeg Plana za gradove zauzeo vodeći položaj u svijetu u pogledu urbanog razvoja. Te tri obveze pridonose provedbi Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma te su dio Novog programa za gradove. Svaka od spomenutih obveza ima svoje područje primjene, očekivana postignuća i rezultate.

Na temelju Plana EU-a za gradove već su sastavljena tri akcijska plana od njih 12: o urbanom siromaštvu, integraciji migranata i kvaliteti zraka. Ti akcijski planovi uključuju preporuke u pogledu politika, dobre prakse i projekte koji se mogu ponoviti u EU-u i diljem svijeta. Očekuje se da će svi akcijski planovi biti provedeni do kraja 2018.

Osim tematskih akcijskih planova, i sama metodologija Plana EU-a za gradove može potaknuti reforme načina na koji se upravlja gradovima u svijetu. Ona daje zajedničku osnovu za sve gradove, poduzeća, nevladine organizacije i predstavnike država članica i institucija EU-a te integriran i uravnotežen pristup održivom urbanom razvoju.

Kako bi se olakšalo praćenje, utvrđivanje referentnih vrijednosti te, naposljetku, donošenje politika, važno je da se u cijelom svijetu primjenjuje ista definicija gradova. Ta će definicija u ožujku 2019. biti predstavljena UN-u, a EU na njoj radi u suradnji s Organizacijom UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO), Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te Svjetskom bankom.

Komisija je dosad prikupila procjene razina urbanizacije za svaku zemlju svijeta te je omogućila slobodan pristup tim podacima kako bi se olakšala usporedba s nacionalnim definicijama. U povodu Svjetskog urbanog foruma Komisija preko svojeg Zajedničkog istraživačkog centra objavljuje bazu podataka o urbanim središtima u svijetu. U toj se bazi nalaze podaci o svih 10 000 urbanih središta u cijelom svijetu. Riječ je o najvećem i najcjelovitijem dosad objavljenom skupu podataka o gradovima.

Trenutačno se u 20 zemalja provodi anketa putem koje se prikupljaju povratne informacije o globalnoj definiciji. U 12 zemalja u tijeku su pilot-projekti za usporedbu globalne definicije s nacionalnima te za procjenu razlika. Tijekom 2018. Komisija i njezini partneri radit će na besplatnom internetskom alatu koji će zemljama pomoći da ispitaju tu definiciju na svojem državnom području.

Međunarodna urbana suradnja EU-a (IUC) pokrenuta je 2016. kao potpora preuzetim obvezama i razvoju izravne suradnje među gradovima u cijelom svijetu.

Trenutačno u okviru tog programa ima 35 parova, odnosno ukupno 70 gradova (35 iz EU-a i 35 izvan EU-a).Među njima su Frankfurt (Njemačka) i Yokohama (Japan), zatim Bologna (Italija) i Austin (SAD) te Almada (Portugal) i Belo Horizonte (Brazil). U svim se partnerstvima radi na lokalnim akcijskim planovima u pogledu zajedničkih gradskih prioriteta, primjerice pristupa vodi, prometa ili zdravlja, te se razmjenjuju znanje i najbolje prakse kako bi se postigli zajednički ciljevi.

Na Svjetskom urbanom forumu objavljen je novi poziv za stvaranje najmanje 25 novih parova. Gradovi se mogu prijaviti na internetu do 9. ožujka.

Više o 9. Svjetskom urbanom forumu pročitajte OVDJE.

HABITAT III treća je konferencija UN-a o stanovanju i održivom urbanom razvoju koja se održala u Ekvadoru u listopadu 2016. Više o konferenciji pročitajte OVDJE.

Izvor: croenergo.eu

Povratak